Sony Xperia E4g - Gọi điện từ tin nhắn

background image

ọi điện từ tin nhắn

Cách g

ọi cho người gửi tin nhắn

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn , sau đó tìm và nhấn .

2

Nh

ấn vào một cuộc trò chuyện.

3

Nh

ấn .

4

Nh

ấn .

Cách l

ưu số người gửi làm liên lạc

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn , sau đó tìm và nhấn .

2

Nh

ấn > Lưu.

3

Ch

ọn liên lạc hiện có hoặc nhấn Tạo liên lạc mới.

4

S

ửa thông tin liên lạc và nhấn Đã xong.

Cài