Sony Xperia E4g - Sắp xếp tin nhắn

background image

ắp xếp tin nhắn

Cách xóa m

ột tin nhắn

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn , sau đó tìm và nhấn .

2

Nh

ấn vào cuộc trò chuyện chứa tin nhắn bạn muốn xóa.

3

Ch

ạm và giữ tin nhắn muốn xóa, sau đó nhấn Xoá tin nhắn > Xóa.

Cách xóa cu

ộc trò chuyện

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn , sau đó tìm và nhấn .

2

Nh

ấn , sau đó nhấn Xoá cuộc trò chuyện.

3

Đánh dấu các hộp kiểm cho các cuộc trò chuyện mà bạn muốn xóa, sau đó
nh

ấn > Xóa.

Cách

đánh dấu sao tin nhắn

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn , sau đó tìm và nhấn .

2

Nh

ấn vào cuộc trò chuyện mà bạn muốn mở.

3

Trong tin nh

ắn bạn muốn đánh dấu sao, nhấn .

4

Để bỏ đánh dấu sao một tin nhắn, nhấn .

Cách xem tin nh

ắn được đánh dấu sao

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn , sau đó tìm và nhấn .

2

Nh

ấn , sau đó nhấn Thư được đánh dấu sao.

3

T

ất cả các tin nhắn được đánh dấu sao sẽ hiển thị trong một danh sách.

Cách tìm ki

ếm tin nhắn

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn , sau đó tìm và nhấn .

2

Nh

ấn , sau đó nhấn Tìm kiếm.

3

Nh

ập các từ khóa tìm kiếm của bạn. Các kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị trong

danh sách.

59

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

G