Sony Xperia E4g - Nhạc

background image

Nh

ấn để trở về bài hát trước trong hàng đợi phát

Ch

ạm và giữ để tua lại trong bài hát hiện tại

6

Phát ho