Sony Xperia E4g - Chia sẻ nhạc

background image

ẻ nhạc

Cách chia s

ẻ bài hát

1

T

ừ màn hình chủ Walkman®, duyệt tới bài hát hoặc album mà bạn muốn chia

s

ẻ.

2

Ch

ạm và giữ tiêu đề bài hát, sau đó nhấn Chia sẻ.

3

Ch

ọn ứng dụng từ danh sách, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình.

B

ạn cũng có thể chia sẻ các album và danh sách nhạc theo cách tương tự.

C