Sony Xperia E4g - Danh sách nhạc

background image

ở menu màn hình chủ Walkman®, sau đó nhấn Danh sách nhạc.

2

Trong Danh sách nh

ạc, chọn danh sách nhạc mà bạn muốn mở.

3

N

ếu bạn muốn phát tất cả các bài hát, hãy nhấn Phát ng.nhiên tất cả.

Cách thêm bài hát vào danh sách nh

ạc

1

T

ừ màn hình chủ Walkman®, duyệt tới bài hát hoặc album mà bạn muốn thêm

vào danh sách nh

ạc.

2

Ch

ạm và giữ tiêu đề bài hát hoặc album, sau đó nhấn Thêm vào....

3

Nh

ấn vào tên của danh sách nhạc mà bạn muốn thêm album hoặc bài hát đó

vào. Album ho

ặc bài hát sẽ được thêm vào danh sách nhạc.

Cách xóa m

ột bài hát khỏi danh sách nhạc

1

Trong danh sách nh

ạc, chạm và giữ phần tựa đề của bài hát bạn muốn xóa.

2

Nh

ấn Xoá khỏi danh sách nhạc.

B

ạn không thể xóa bài hát được lưu trong thẻ nhớ hoặc trong bộ nhớ trong của thiết bị.

67

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách xóa danh sách nh

ạc

1

M

ở menu màn hình chủ Walkman®, sau đó nhấn Danh sách nhạc.

2

Ch

ạm và giữ danh sách nhạc mà bạn muốn xóa.

3

Nh

ấn Xóa.

4

Nh

ấn lại Xóa để xác nhận.

B

ạn không thể xóa các danh sách nhạc thông minh.

Chia s