Sony Xperia E4g - Menu màn hình chính Walkman®

background image

Menu màn hình chính Walkman®

Menu màn hình chính Walkman® cung c

ấp cho bạn thông tin tổng quan về tất cả các

bài hát trên thi

ết bị. Từ đây, bạn có thể quản lý album và danh sách phát của mình

c

ũng như sắp xếp nhạc theo tâm trạng và nhịp điệu bằng kênh SensMe™.

Cách m

ở menu màn hình chủ Walkman®

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn , sau đó tìm và nhấn .

2

Kéo c

ạnh trái của màn hình sang phải.

66

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách tr

ở về màn hình chủ Walkman®

Khi menu màn hình ch

ủ Walkman® đang mở, nhấn Trang chủ.

Khi menu màn hình ch

ủ Walkman® đang mở, nhấn vào màn hình ở bên phải

menu.

Cách c

ập nhật nhạc với thông tin mới nhất

1

T

ừ màn hình chủ Walkman®, nhấn .

2

Nh

ấn Tải về thông tin nhạc > Bắt đầu. Thiết bị của bạn sẽ tìm kiếm trực tuyến

và t

ải về ảnh bìa album và thông tin bài hát mới nhất hiện có cho nhạc của bạn.

Ứng dụng kênh SensMe™ sẽ được bật sau khi bạn tải về thông tin nhạc.

Cách b

ật ứng dụng kênh SensMe™

T

ừ màn hình chủ “Walkman®, bấm , sau đó nhấn Tải về thông tin nhạc > Bắt

đầu.

Ứng dụng này đòi hỏi phải có kết nối mạng Wi-Fi® hoặc kết nối di động.

Cách s

ửa thông tin nhạc

1

T

ừ ứng dụng Walkman®, nhấn .

2

Nh

ấn Sửa thông tin bản nhạc.

3

Nh

ập thông tin mới hoặc thực hiện thay đổi nếu muốn.

4

Khi b

ạn đã hoàn tất, nhấn Lưu.

Cách xóa bài hát

1

T

ừ menu màn hình chính Walkman®, duyệt tới bài hát mà bạn muốn xóa.

2

Ch

ạm và giữ tựa đề bài hát, sau đó nhấn Xóa từ danh sách hiển thị.

3

Nh

ấn lại Xóa để xác nhận.

Danh sách nh

ạc

Trên màn hình ch

ủ Walkman®, bạn có thể tạo các danh sách nhạc của riêng mình từ

âm nh

ạc được lưu trên thiết bị của bạn.

Cách t

ạo danh sách nhạc của riêng bạn

1

T

ừ màn hình chủ Walkman®, chạm và giữ tên của album hoặc bài hát mà bạn

mu

ốn thêm vào danh sách nhạc.

2

Trong menu m

ở ra, nhấn Thêm vào... > Tạo danh sách nhạc mới.

3

Nh

ập tên cho danh sách nhạc và nhấn OK.

B

ạn cũng có thể nhấn vào ảnh bìa album rồi nhấn để tạo danh sách nhạc mới.

Cách phát danh sách nh

ạc của riêng bạn

1

M