Sony Xperia E4g - Nghe nhạc

background image

Nh

ấn để chuyển tới bài hát tiếp theo trong hàng đợi phát

Ch

ạm và giữ để tua đi nhanh trong bài hát hiện tại

8

Phát bài hát ng

ẫu nhiên trong hàng đợi phát hiện tại

9

L

ặp lại tất cả các bài hát trong hàng đợi phát hiện tại

10

D

ấu chỉ báo tiến trình – Kéo dấu chỉ báo hoặc nhấn dọc thanh để tua đi nhanh hoặc tua lại

11

T

ổng thời lượng của bài hát hiện tại

12

Th

ời gian phát đã qua của bài hát hiện tại

65

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Màn hình ch

ủ Walkman®

1

Kéo c

ạnh trái của màn hình sang phải để mở menu màn hình chủ Walkman®

2

Di chuy

ển lên hoặc xuống để xem nội dung

3

Phát bài hát b

ằng ứng dụng Walkman®

4

Tr

ở về màn hình trình phát nhạc Walkman®

Cách phát bài hát b

ằng ứng dụng Walkman®

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn , sau đó tìm và nhấn .

2

Kéo c

ạnh trái của màn hình sang phải.

3

Ch

ọn một thể loại nhạc.

4

Nh

ấn vào bài hát để phát.

B

ạn không thể phát các mục được bảo vệ bản quyền. Vui lòng xác minh rằng bạn có đủ các

quy

ền cần thiết đối với tài liệu mà bạn dự định chia sẻ.

Cách tìm thông tin liên quan

đến bài hát trực tuyến

Trong khi

ứng dụng Walkman® đang phát một bài hát, nhấn vào ảnh bìa Album

r

ồi nhấn vào nút chung

.

Nút chung

cho phép b

ạn truy cập vào các tài nguyên trực tuyến liên quan đến bài hát, như

video trên YouTube™, l

ời bài hát và thông tin nghệ sĩ trên Wikipedia.

Cách

điều chỉnh âm lượng

B

ấm phím âm lượng.

Cách thu nh

ỏ ứng dụng Walkman®

Khi

đang phát bài hát, nhấn để truy cập Màn hình chính. Ứng dụng

Walkman® s

ẽ tiếp tục phát ngầm.

Cách m

ở ứng dụng Walkman® khi đang phát ở chế độ nền

1

Trong khi

đang phát bài hát ở chế độ nền, hãy nhấn

để mở cửa sổ các ứng

d

ụng vừa mới sử dụng.

2

Nh

ấn vào ứng dụng Walkman®.