Sony Xperia E4g - Nhận dạng nhạc bằng TrackID™

background image

ận dạng nhạc bằng TrackID™

S

ử dụng dịch vụ nhận dạng nhạc TrackID™ để xác định một bài hát mà bạn đang

nghe xung quanh mình. Ch

ỉ cần ghi âm một đoạn ngắn của bài hát và bạn sẽ có được

thông tin v

ề ca sĩ, tựa đề và album trong vòng vài giây. Bạn có thể mua bài hát được

TrackID™ nh

ận dạng và có thể xem các biểu đồ TrackID™ để biết người dùng

TrackID™ trên toàn c

ầu đang tìm kiếm những gì. Để có kết quả tốt nhất, hãy sử dụng

TrackID™ trong khu v

ực yên tĩnh.

68

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

1

Xem tùy ch

ọn TrackID™

2

Kéo c

ạnh trái của màn hình sang phải để mở menu màn hình chủ TrackID™

3

Xác

định bản nhạc bạn đang nghe

Ứng dụng TrackID™ và dịch vụ TrackID™ không được hỗ trợ ở tất cả các quốc gia/khu vực,
ho

ặc bởi mọi hệ thống mạng và/hoặc các nhà cung cấp dịch vụ tại tất cả mọi vùng.

Cách nh

ận dạng nhạc bằng công nghệ TrackID™

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn TrackID™, rồi đưa thiết bị của bạn về phía nguồn phát nhạc.

3

Nh

ấn . Nếu bài hát được nhận dạng bằng dịch vụ TrackID™, kết quả sẽ hiển

th

ị trên màn hình.

Để quay lại màn hình khởi động TrackID™, nhấn

.

Menu màn hình chính TrackID™

Menu màn hình chính TrackID™ cung c

ấp cho bạn tổng quan về các bài hát mà bạn

đã ghi lại và nhận dạng bằng dịch vụ TrackID™. Từ đây, bạn cũng có thể xem các bài
hát c

ủa mình dựa trên bảng xếp hạng nhạc hiện thời và lịch sử tìm kiếm.

1

T

ạo hồ sơ TrackID™ trực tuyến

2

M

ở ứng dụng TrackID™

3

Xem l

ịch sử kết quả tìm kiếm

4

Xem các b

ảng xếp hạng nhạc hiện thời

Cách xem thông tin ngh

ệ sĩ của bài hát

Sau khi bài hát

đã được ứng dụng TrackID™ nhận dạng, nhấn TT nghệ sĩ.

69

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách xóa bài hát kh

ỏi lịch sử bản nhạc

1

M

ở ứng dụng TrackID™ rồi nhấn Lịch sử.

2

Ch

ạm và giữ tên của bài hát mà bạn muốn xóa, sau đó nhấn Xóa.

70

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.