Sony Xperia E4g - Trình hiển thị

background image

ấn Trình hiển thị.

Nh

ấn vào màn hình để chuyển sang kiểu xem toàn màn hình.

Cách thay

đổi chủ đề nền

1

Trong

ứng dụng Walkman®, nhấn .

2

Nh

ấn Trình hiển thị.

3

Nh

ấn > Chủ đề và chọn một chủ đề.

Nh