Sony Xperia E4g - Điều hướng ứng dụng

background image

Điều hướng ứng dụng

B

ạn có thể điều hướng giữa các ứng dụng bằng phím điều hướng, thanh mục yêu

thích và c

ửa sổ các ứng dụng vừa sử dụng, cho phép bạn chuyển đổi dễ dàng giữa

các

ứng dụng vừa sử dụng. Một số ứng dụng sẽ đóng khi bạn bấm để thoát trong

khi các

ứng dụng khác sẽ tiếp tục chạy ngầm hoặc tạm ngừng. Nếu ứng dụng tạm

ng

ừng hoặc chạy ngầm, bạn có thể tiếp tục ở chỗ bạn đã thoát ra vào lần sau khi bạn

m

ở ứng dụng.

1

C

ửa sổ các ứng dụng sử dụng gần đây – Mở một ứng dụng sử dụng gần đây

2

Thanh M

ục yêu thích - Sử dụng lối tắt để truy cập ứng dụng hoặc widget

3

Phím

điều hướng công việc – Mở cửa sổ các ứng dụng vừa sử dụng và thanh mục yêu thích

4

Phím

điều hướng tới Màn hình chủ – Thoát ứng dụng và quay lại Màn hình chủ

5

Phím

điều hướng quay lại – Quay lại màn hình trước trong một ứng dụng hoặc đóng ứng dụng

Cách m

ở cửa sổ các ứng dụng vừa sử dụng

B

ấm

.

Cách

đóng tất cả các ứng dụng mới sử dụng gần đây

Nh

ấn

và sau

đó nhấn Đóng tất cả.

Để mở menu trong ứng dụng

Trong khi s

ử dụng ứng dụng, hãy bấm .

Menu không s

ẵn có trong tất cả các ứng dụng.