Sony Xperia E4g - Biểu tượng trên thanh trạng thái

background image

ểu tượng trên thanh trạng thái

Bi

ểu tượng trạng thái

C

ường độ tín hiệu

Không tín hi

ệu

Chuy

ển vùng quốc tế

Có LTE

Có GPRS

Có EDGE

Có 3G

M

ạng dữ liệu di động đang khả dụng

G

ửi và tải về dữ liệu LTE

G

ửi và tải dữ liệu GPRS

22

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

G

ửi và tải dữ liệu EDGE

G

ửi và tải dữ liệu 3G

G

ửi và tải về dữ liệu di động

Tình tr

ạng pin

Pin

đang sạc

Đã kích hoạt chế độ STAMINA

Ch

ế độ pin yếu được kích hoạt

Đã kích hoạt chế độ máy bay

Đã bật chức năng Bluetooth®

Ch

ưa lắp thẻ SIM

Micrô

đã bị tắt

Loa nghe

đang bật

Ch

ế độ im lặng

Ch

ế độ Rung

Đã cài báo thức

Đã bật GPS

Đồng bộ hóa đang diễn ra

G

ặp sự cố khi đăng nhập hoặc đồng bộ hóa

Tùy thu

ộc vào nhà cung cấp dịch vụ của bạn, mạng và/hoặc vùng, các chức năng hoặc dịch vụ

được đại diện bởi một vài biểu tượng trong danh sách này có thể không sử dụng được.

Các qu

ản lý biểu tượng thanh trạng thái

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Cá nhân hoá > Biểu tượng thanh trạng thái.

3

Đánh dấu hộp kiểm cho những biểu tượng hệ thống bạn muốn xuất hiện trong
thanh tr

ạng thái.

Bi

ểu tượng thông báo

Tin nh

ắn văn bản hoặc đa phương tiện mới

Cu

ộc gọi nhỡ

Cu

ộc gọi đang diễn ra

Tính n

ăng chuyển cuộc gọi đã được bật

Th

ư thoại mới

Email m

ới

K

ết nối Wi-Fi® đang bật và dữ liệu đang được truyền

Đang tải dữ liệu xuống

Đang tải dữ liệu lên

D

ữ liệu di động đang bật

Hi

ện có bản cập nhật phần mềm

23

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Hi

ện có bản cập nhật hệ thống

Đang tải xuống bản cập nhật hệ thống

Nh

ấn để cài đặt bản cập nhật hệ thống đã tải xuống

Đã chụp ảnh màn hình

Có tin nh

ắn trò chuyện Hangouts™ mới

Trò chuy

ện video với bạn bè bằng ứng dụng Hangouts™

S

ự kiện sắp đến trên lịch

M

ột ứng dụng nhỏ đang chạy

Smart Connect

được kích hoạt

Đang phát bài hát

Đang phát radio

Thi

ết bị được kết nối với máy tính bằng cáp USB

B

ộ nhớ trong đã đầy 75%. Nhấn để truyền dữ liệu sang thẻ nhớ

Tin nh

ắn cảnh báo

Thông báo l

ỗi

Thông báo khác (ch

ưa hiển thị)

Không ph

ải tất cả các biểu tượng có thể xuất hiện trên thiết bị của bạn đều được liệt kê ở đây.

Các bi

ểu tượng này chỉ để bạn tham khảo và có thể thay đổi mà không có thông báo trước.

Các qu

ản lý thông báo

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Cá nhân hoá > Quản lý thông báo.

3

Đánh dấu hộp kiểm cho những ứng dụng được phép gửi thông báo.

T