Sony Xperia E4g - Chụp ảnh màn hình

background image

ụp ảnh màn hình

B

ạn có thể chụp ảnh tĩnh bất cứ màn hình nào trên thiết bị của mình dưới dạng ảnh

ch

ụp màn hình. Các ảnh chụp màn hình bạn thực hiện thường tự động được lưu vào

Album.

Cách ch

ụp ảnh màn hình

1

B

ấm và giữ phím nguồn cho đến khi cửa sổ nhắc hiển thị.

2

Nh

ấn

B

ạn cũng có thể chụp ảnh màn hình bằng cách bấm phím nguồn và phím giảm âm lượng cùng

lúc cho

đến khi nghe thấy tiếng click.

Cách xem

ảnh chụp màn hình

Kéo thanh tr

ạng thái xuống hết mức, sau đó nhấn vào ảnh chụp màn hình bạn

mu

ốn xem.

B

ạn cũng có thể xem các ảnh chụp màn hình bằng cách mở ứng dụng Album.

Tr