Sony Xperia E4g - Hình nền và chủ đề

background image

ền và chủ đề

B

ạn có thể sửa lại Màn hình chủ theo kiểu riêng của mình bằng cách sử dụng các

hình n

ền và chủ đề khác nhau. Bạn cũng có thể thay đổi hình nền trên màn hình

khoá.

20

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách thay

đổi hình nền Màn hình chủ

1

Ch

ạm và giữ một vùng trống trên Màn hình chính cho đến khi thiết bị rung.

2

Nh

ấn Hình nền và chọn một tuỳ chọn.

Cách cài ch

ủ đề

1

Ch

ạm và giữ một vùng trống trên Màn hình chính cho đến khi thiết bị rung.

2

Nh

ấn Chủ đề.

3

Ch

ọn một tùy chọn và làm theo hướng dẫn trên thiết bị.

Khi b

ạn thay đổi chủ đề, hình nền cũng sẽ thay đổi trong một số ứng dụng.

Cách thay

đổi hình nền cho màn hình khóa

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Cá nhân hoá > Lock Screen.

3

Ch

ọn một tùy chọn, sau đó làm theo các hướng dẫn để thay đổi hình nền.

Ch