Sony Xperia E4g - Khóa và mở khóa màn hình

background image

ở khóa màn hình

Khi b

ật thiết bị của bạn lên và không dùng trong một khoảng thời gian, màn hình sẽ tối

đi để tiết kiệm pin và máy tự động khóa. Khóa này ngăn các động chạm vô tình lên
màn hình c

ảm ứng khi bạn không sử dụng. Khi bạn mua thiết bị, khóa vuốt màn hình

c

ơ bản đã được đặt. Nói cách khác, bạn phải vuốt lên hoặc xuống màn hình để mở

khóa. B

ạn có thể thay đổi cài đặt bảo mật sau và thêm các loại khóa khác. Xem Khóa

màn hình trên trang 38 .

Cách b

ật màn hình

B

ấm nhẹ vào phím nguồn .

Cách khóa màn hình

Khi màn hình

đã được kích hoạt, nhấn nhanh vào phím nguồn .

Màn hình ch

Màn hình chính là

điểm bắt đầu để sử dụng thiết bị của bạn. Nó cũng tương tự như

màn hình desktop trên máy tính. Màn hình ch

ủ của bạn có thể có tối đa bảy ngăn, mở

r