Sony Xperia E4g - Màn hình ứng dụng

background image

ấn Tìm kiếm ứng dụng.

3

Nh

ập tên của ứng dụng mà bạn muốn tìm kiếm.

Cách g

ỡ cài đặt ứng dụng khỏi màn hình Ứng dụng

1

Để mở menu màn hình Ứng dụng, kéo cạnh trái của màn hình Ứng dụng sang
ph

ải.

2

Nh

ấn Gỡ cài đặt. Tất cả các ứng dụng không thể gỡ cài đặt được chỉ báo bằng

.

3

Nh

ấn vào ứng dụng mà bạn muốn gỡ cài đặt, sau đó nhấn Gỡ cài đặt.

16

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.