Sony Xperia E4g - Phím tắt và thư mục

background image

ắt và thư mục

S

ử dụng phím tắt và thư mục để quản lý ứng dụng và giữ cho Màn hình chủ gọn

gàng.

19

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

1

Truy c

ập ứng dụng bằng phím tắt

2

Truy c

ập thư mục chứa các ứng dụng.

Cách thêm phím t

ắt ứng dụng vào Màn hình chủ

1

Ch

ạm và giữ một vùng trống trên Màn hình chính cho đến khi thiết bị rung nhẹ

và menu tùy ch

ỉnh xuất hiện.

2

Trong menu tùy ch

ỉnh, nhấn Ứng dụng.

3

Cu

ộn qua danh sách các ứng dụng và chọn một ứng dụng. Ứng dụng đã chọn

được thêm vào Màn hình chính.

Ở bước 3, thay vào đó bạn có thể nhấn Phím tắt và sau đó chọn ứng dụng từ danh sách có
s

ẵn. Nếu bạn sử dụng phương pháp này để thêm phím tắt, một số ứng dụng có sẵn sẽ cho

phép b

ạn thêm chức năng cụ thể vào phím tắt.

Cách di chuy

ển một mục khỏi màn hình Chủ

Ch

ạm và giữ một mục đến khi nó phóng to lên và thiết bị rung nhẹ, sau đó kéo

m

ục đó vào vị trí mới.

Cách xóa m

ột mục khỏi Màn hình chính

Ch

ạm và giữ một mục đến khi nó phóng to lên và thiết bị rung nhẹ, sau đó kéo

m

ục đó vào trên đầu màn hình.

Cách t

ạo thư mục trên màn hình Chủ

Ch

ạm và giữ một biểu tượng ứng dụng hoặc một phím tắt cho đến khi nó

phóng to ra và thi

ết bị rung nhẹ, sau đó kéo và thả nó lên một biểu tượng ứng

d

ụng hoặc phím tắt khác.

Cách thêm các kho

ản mục vào thư mục trên màn hình Chủ

Ch

ạm và giữ một mục đến khi nó phóng to lên và thiết bị rung nhẹ, sau đó kéo

m

ục đó vào thư mục.

Cách

đổi tên thư mục trên màn hình Chủ

1

Nh

ấn vào thư mục để mở.

2

Nh

ấn vào thanh tựa đề của thư mục để hiển thị trường Tên thư mục.

3

Nh

ập tên mới của thư mục và nhấn Xong.

Hình n