Sony Xperia E4g - Sử dụng màn hình cảm ứng

background image

ử dụng màn hình cảm ứng

Nh

ấn

M

ở hoặc chọn mục.

Ch

ọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm hoặc tuỳ chọn.

Nh

ập văn bản bằng bàn phím ảo.

Ch

ạm và giữ

Di chuy

ển mục.

Kích ho

ạt menu cụ thể cho từng mục.

Kích ho

ạt chế độ lựa chọn, ví dụ: để chọn một vài mục từ danh sách.

12

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Kéo ch

ụm và tách ngón tay

Phóng to ho

ặc thu nhỏ trên trang web, ảnh chụp hoặc bản đồ.

Vu

ốt

Di chuy

ển lên hoặc xuống danh sách.

Di chuy

ển sang trái hoặc phải, ví dụ: giữa các cửa sổ Màn hình chủ.

13

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Nh

ấp

Di chuy

ển nhanh, ví dụ như trong danh sách hoặc trên trang web. Bạn có thể ngừng

ho

ạt động di chuyển bằng cách nhấn vào màn hình.

Khóa và m