Sony Xperia E4g - Tiện ích

background image

ện ích

Ti

ện ích là các ứng dụng nhỏ mà bạn có thể sử dụng trực tiếp trên Màn hình chủ.

Ti

ện ích còn có chức năng như phím tắt. Ví dụ: tiện ích Thời tiết cho phép bạn xem

thông tin th

ời tiết cơ bản trực tiếp trên Màn hình chủ. Nhưng khi bạn nhấn vào tiện

ích,

ứng dụng Thời tiết đầy đủ sẽ mở. Bạn có thể tải về tiện ích bổ sung từ Google

Play™.

18

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách thêm m

ột tiện ích vào màn hình Chủ

1

Ch

ạm và giữ một vùng trống trên Màn hình chính cho đến khi thiết bị rung nhẹ,

sau

đó nhấn Tiện ích.

2

Tìm và nh

ấn vào tiện ích mà bạn muốn thêm vào.

Cách ch

ỉnh lại kích cỡ một tiện ích

1

Ch

ạm và giữ một tiện ích cho đến khi nào nó phóng to lên và thiết bị rung nhẹ,

sau

đó nhả tiện ích đó ra. Nếu tiện ích có thể được chỉnh lại kích cỡ, ví dụ như

ti

ện ích Lịch, khi đó khung hình được tô sáng và các chấm chỉnh kích cỡ sẽ

hi

ển thị.

2

Kéo các ch

ấm vào trong hoặc ra ngoài để thu nhỏ hoặc mở rộng tiện ích đó.

3

Để xác nhận kích cỡ mới của tiện ích, nhấn vào bất cứ đâu trên Màn hình
chính.

Cách di chuy

ển một tiện ích

Ch

ạm và giữ tiện ích cho đến khi nó phóng to lên và thiết bị rung nhẹ, sau đó

kéo ti

ện ích đó đến vị trí mới.

Cách xóa ti

ện ích

Ch

ạm và giữ một tiện ích đến khi nó phóng to lên và thiết bị rung nhẹ, sau đó

kéo ti

ện ích đó vào trên đầu màn hình.

Phím t