Sony Xperia E4g - Tải về ứng dụng từ nguồn khác

background image

ải về ứng dụng từ nguồn khác

Khi thi

ết bị của bạn được đặt để cho phép tải về từ các nguồn ngoài Google Play™,

b

ạn có thể tải về ứng dụng trực tiếp từ các trang web khác bằng cách làm theo hướng

d

ẫn tải về liên quan.

Cài

đặt các ứng dụng có nguồn gốc không xác định hoặc không tin cậy có thể làm hỏng thiết bị

c

ủa bạn. Chỉ tải về ứng dụng từ các nguồn tin cậy. Liên hệ với nhà cung cấp ứng dụng nếu bạn

có b

ất kỳ thắc mắc hoặc quan tâm nào.

Cách cho phép t

ải về ứng dụng từ nguồn khác

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Bảo mật.

3

Ch

ọn hộp kiểm Nguồn không xác định.

4

Nh

ấn OK.

M

ột số ứng dụng có thể cần truy cập dữ liệu, cài đặt và các chức năng khác trên thiết bị để

ho

ạt động đúng. Chỉ cài đặt và cho phép ứng dụng mà bạn tin cậy.

B

ạn có thể xem sự cho phép được cấp cho ứng dụng đã tải về bằng cách nhấn vào ứng dụng

d

ưới Cài đặt > Ứng dụng.

26

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.