Sony Xperia E4g - Chuyển nội dung video vào thiết bị của bạn

background image

ển nội dung video vào thiết bị của bạn

Tr

ước khi bạn bắt đầu sử dụng ứng dụng Phim, bạn nên chuyển phim, chương trình

TV và n

ội dung video khác vào thiết bị của mình từ các thiết bị khác, chẳng hạn như

máy tính. Có vài cách

để chuyển nội dung của bạn:

Ch

ỉ dành cho Windows

®

: K

ết nối thiết bị của bạn với máy tính bằng cáp USB, kéo và

th

ả tập tin video trực tiếp bằng ứng dụng quản lý tập tin trên máy tính. Xem phần

Qu

ản lý tập tin bằng máy tính ở trang 115 .

N

ếu bạn sử dụng máy tính PC hoặc Apple

®

Mac

®

, hãy s

ử dụng Xperia™ Companion

để sắp xếp tổ chức các nội dung và truyền tải các tập tin video vào thiết bị của bạn.

Qu