Sony Xperia E4g - Quản lý nội dung video

background image

ản lý nội dung video

Cách t

ải về thông tin phim theo cách thủ công

1

Đảm bảo thiết bị của bạn đang có kết nối dữ liệu hoạt động.

2

T

ừ Màn hình chính, nhấn , sau đó tìm và nhấn Phim.

3

Kéo c

ạnh trái của màn hình sang phải để mở menu màn hình chủ Phim, sau đó

duy

ệt qua các loại khác nhau và duyệt đến tập tin video mà bạn muốn lấy thông

tin.

4

Ch

ạm và giữ hình nhỏ của video, sau đó nhấn Tìm kiếm thông tin.

5

Trong tr

ường tìm kiếm, nhập các từ khóa cho video đó, sau đó nhấn phím xác

nh

ận trên bàn phím. Tất cả các kết quả trùng khớp được hiển thị trong danh

sách.

6

Ch

ọn một kết quả tìm kiếm, sau đó nhấn Xong. Quá trình tải về thông tin đó sẽ

được bắt đầu.

B

ạn có thể tự động nhận thông tin về các video mới thêm mỗi lần ứng dụng Phim mở ra nếu

b

ạn đánh dấu hộp kiểm Tải chi tiết video trong Cài đặt.

N

ếu thông tin được tải về không chính xác, hãy tìm kiếm lại bằng các từ khóa khác.

Cách xóa thông tin v

ề video

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn , sau đó tìm và nhấn Phim.

2

Kéo c

ạnh trái của màn hình sang phải để mở menu màn hình chủ Phim, sau đó

duy

ệt qua các loại khác nhau và duyệt đến tập tin video mà bạn muốn sửa.

3

Ch

ạm và giữ hình nhỏ video, sau đó nhấn Xoá thông tin.

Cách xóa video

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn Phim.

2

Kéo c

ạnh trái của màn hình sang phải để mở menu màn hình chủ Phim, sau đó

duy

ệt qua các loại khác nhau và duyệt đến tập tin video mà bạn muốn xóa.

3

Ch

ạm và giữ hình nhỏ video, sau đó nhấn Xóa từ danh sách hiển thị.

4

Nh

ấn lại Xóa để xác nhận.

93

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Kh