Sony Xperia E4g - Xem video trong ứng dụng Phim

background image

ứng dụng Phim

S

ử dụng ứng dụng Phim để phát các bộ phim và nội dung video khác mà bạn đã lưu

ho

ặc tải về thiết bị của mình. Ứng dụng Phim cũng giúp bạn lấy về hình ảnh áp-phích

qu

ảng cáo, tóm lược nội dung chính, thông tin về thể loại và chi tiết đạo diễn cho từng

b

ộ phim. Bạn cũng có thể phát các bộ phim của mình trên các thiết bị khác được kết

n

ối vào cùng một mạng.

M

ột số tập tin video có thể không phát được trong ứng dụng Phim.

1

Xem các tùy ch

ọn menu

2

Hi

ển thị video vừa mới phát gần đây nhất

3

Kéo mép trái c

ủa màn hình sang phải để duyệt tất cả các video đã tải về và đã lưu

4

Nh

ấn để phát các tập tin video đã lưu hoặc tải về

5

Cu

ộn lên hoặc xuống để xem nội dung

Cách phát video trong

ứng dụng Phim

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn , sau đó tìm và nhấn Phim.

2

Tìm và nh

ấn vào video bạn muốn phát. Nếu video không hiển thị trên màn hình,

hãy kéo c

ạnh trái của màn hình sang phải để mở menu màn hình chủ Phim,

sau

đó tìm và nhấn vào video bạn muốn phát.

3

Để hiển thị hoặc ẩn các nút điều khiển, hãy nhấn vào màn hình.

4

Để tạm ngừng phát, hãy nhấn . Để tiếp tục phát, hãy nhấn .

5

Để tua lại, hãy kéo vạch đánh dấu trên thanh tiến trình về bên trái. Để tua đi
nhanh, hãy kéo v

ạch đánh dấu trên thanh tiến trình về bên phải.

Cách phát m

ột đoạn video trên thiết bị ngoại vi

1

Khi

đang phát một đoạn video, hãy nhấn vào màn hình để hiển thị tất cả các nút

điều khiển.

2

Nh

ấn > Throw.

3

Ch

ọn thiết bị ngoại vi để phát đoạn video. Nếu không có sẵn thiết bị ngoại vi

nào, theo ch

ỉ dẫn trên màn hình để thêm thiết bị ngoại vi.

Cách thay

đổi cài đặt trong Phim

1

T

ừ Màn hình chính của bạn, nhấn , sau đó tìm và nhấn Phim.

2

Nh

ấn > Cài đặt, sau đó thay đổi các cài đặt theo mong muốn.

92

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách thay

đổi cài đặt âm thanh khi đang phát video

1

Khi

đang phát một đoạn video, hãy nhấn vào màn hình để hiển thị các nút điều

khi

ển.

2

Nh

ấn , sau đó nhấn Cài đặt âm thanh.

3

Đánh dấu vào các hộp kiểm cho các cài đặt âm thanh mà bạn muốn kích hoạt.

4

Khi b

ạn làm xong, nhấn OK.

Cách chia s

ẻ một đoạn video

1

Khi

đang phát video đã được lưu dưới mục Phim hoặc TV show, nhấn , sau đó

nh

ấn Chia sẻ.

2

Nh

ấn vào ứng dụng mà bạn muốn dùng để chia sẻ đoạn video đã chọn, sau đó

làm theo các b

ước liên quan để gửi đi.

Chuy